Read this User Guide before or during Publishing

痛经

  • D.I.Y健康

    痛经

    痛经是指妇女正值经期或经行前后出现周期性小腹疼痛或痛引腰骶,甚至剧痛晕厥,影响正常生活及工作,中医亦称为 “经行腹痛”。 分为原发性痛经和继发性痛经两种。 原发性痛经又称为功能性痛经,是指生殖器