Read this User Guide before or during Publishing

拥抱太阳的月亮

  • 娱乐热闻

    《拥抱太阳的月亮》
    明年拍续集篇?

    在2012年MBC推出的作品,还被誉为“国民电视剧”的《拥抱太阳的月亮》(又译为《捧日之月》) ,最近传出明年有意拍摄《拥抱太阳的月亮2:花书生恋爱史》! 8年前,这部夯剧时由金秀贤(32岁)和韩佳人(38岁