Read this User Guide before or during Publishing

多囊卵巢综合征

  • D.I.Y健康

    多囊卵巢综合征 
    如何看中医

    病案举例: 什么是多囊卵巢综 合征(PCOS)? 多囊卵巢综合征(polycystic ovarian syndrome,简称PCOS)是青少年到生育年龄妇女发生高雄激素性无排卵现象中,最常见且较复杂的病种之一,发病率为5〜10